•  

  Period MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
  9:20-10:00 Class Meeting Class Meeting Class Meeting Class Meeting Class Meeting
  10:00-10:30 Reading Reading Reading Reading Reading
  10:30-11:30 Writing Writing Writing Writing Writing
  11:30-11:50 Recess Recess Recess Recess Recess
  11:50-12:10 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch
  12:10-1:20

  Math

  GYM GYM MUSIC ART
  1:20-2:00 ART Math Math Math Math
  2:00-2:40 LIBRARY Science/SS Science/SS Science/SS Science/SS
  2:40-3:20 Spelling Spelling Spelling Spelling Spelling